Kalendář událostí

Kontakt:
Kolej Švehlova
Slavíkova 22,
Praha 3, 130 00
+420 222726007 (vrátnice)
+420 222727115 (ubytování)
+420 222727384

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Odkaz na mapy.cz

Další záložka

Webové aplikace UK

(podávání ubyt. stipendií)

 

Koleje a menzy UK

(vše o kolejích)

 

Historie plateb

(aplikace s infem o platbách koleji)

 

Zápis KR ze dne 31.3.2016

Zápis ze zasedání Kolejní rady koleje Švehlovy ze dne
31.3.2016


Zasedání Kolejní rady se uskutečnilo 31. 3. 2016 od 21:30 v prostorech studovny / společenské místnosti Oceán v 1. patře. Zasedání řídil předseda Jan Kukla.


Přítomní členové KR: Jan Kukla, Dominik Škrabal, Karol Palatinus, Alena Plevová, Michal Kristen
Hosté: Miriam Zabuďková (D4W)1, Kateřina Lundáková (D4W), Michal Šebesta (D4W), Lukáš Krunčík, Bar-bora Kulichová, Josef Růžička, Klára Dvořáková
1 - Dance for Water

Program:
1) Představení D4W (Dance for Water )
2) Rozmluva na téma zabezpečení akcí D4W
3) Stížnosti směrem k uklízečkám
4) Využití dvora – Lukáš Krunčík, Barbora Kulichova
5) Bezdomovec v prostorách koleje
6) Různé


Průběh zasedání:
Kolejní rada schválila program navržený předsedou 5-0-0 (pro-proti-zdržel se).

1) Představení D4W (Dance for Water )

   Zástupci organizace Dance for Water (přejmenováno ze Salsa for Water z důvodu rozšíření nabídky tanců – zouk, bachata) M. Zabuďková, K. Lundáková a M. Šebesta představili tento studentský spo-lek, který využívá prostory Švehlovy koleje. Konkrétně pak bývalé prostory menzy, nacházející se na nové části koleje (současná hudební / klavírní místnost).

Výdělek D4W je určen pro rozvoj kvality vody a celkově pro lepší hospodaření s vodou v rozvojo-vých zemích. Například na budování nových studní, …

2) Rozmluva na téma zabezpečení akcí D4W

   KR reagovala na krádež, která proběhla v ranních hodinách následující den po konání jedné z lekcí D4W spolku. KR vyjádřila požadavek o zlepšení zabezpečení zadního vchodu koleje ze strany orga-nizátorů proti nezvaným hostům. KR taktéž nevyloučila možný vstup zloděje ze vchodu pro „Diva-dlo“.
Zástupci D4W navrhovali alternativy pro zvýšení bezpečnosti. Jednou z nich bylo zavření mříží v prvním patře. J. Kukla na to reagoval, že to je snižování komfortu ubytovaných, a že toto není ces-ta, kterou se má zabezpečení S4W ubírat. KR se shodla, že zamykání mříží v prvním patře je nepřija-telné.
Doposud se o kontrolu účastníků D4W starali 4 lidé, kteří dohlíželi na to, aby se nikdo z účastněných nedostal do vyšších pater koleje. J. Kukla referoval, že se i přes tento systém dostávali lidé do vyšších pater za účelem hledání sociálního zařízení, jelikož nevěděli, že sociálky pro D4W jsou na patře. Tito lide byli odesíláni zpět do patra menzy.
Zástupci D4W se zavázali o zavedení čipového systému pro kontrolu lidí vstupujících během lekcí D4W do koleje, a to do září tohoto roku (2016).
Dále proběhla debata o využití kamerového systému u zadního vchodu. Zavedeni kamerového sys-tému u bočního vchodu a v patře, kde je menza, nechala aktuálně KR jako otevřenou možnost.

   Od 4. 4. 2016 bude zaveden organizátory D4W nový “papírkový“ systém pro zlepšení bezpečnosti koleje. Hlavním účelem je evidovat množství lidí vstupující zvenčí do koleje tímto vchodem. V případě, že by počet nesouhlasil, bude KR informována o možném nebezpečí. Následně budou všichni obyvatelé koleje informováni o cizí osobě pohybující se po koleji. Zástupci D4W vyjádřili své obavy, že tento systém nebude fungovat a bude generovat velké množství falešných zpráv. Dále referovali, že nejsou schopní zajistit aktuálně více dobrovolníků, kteří by mohli zajišťovat organiza-ce akce. J. Kukla zástupcům sdělil, že je lepší falešná zpráva, která se bude řešit, než řešit odkud se vzal zloděj na koleji a kdo je za jeho vpuštění do koleje zodpovědný. Protože finanční ztrátu už ni-kdo ubytovanému nenahradí z důvodu předpisu, který přikazuje, že si ubytovaný musí zamknout po-koj při jeho opuštění, tedy i kdyby šel jen do kuchyňky vyhodit koš.
KR se rozhodla projednat zákaz vstupu obyvatel Švehlovy koleje bočním vstupem v době, kdy pro-bíhají lekce, pro zjednodušení organizace D4W a tedy bezpečnosti koleje. Dále J. Kukla sdělil zá-stupcům D4W, že pokud budou chtít pouštět obyvatele Švehlovy koleje tímto vchodem, zůstává na nich, pakliže se prokáží kolejenkou.

3) Stížnosti směrem k uklízečkám

   Na základě několika stížností proběhla intenzivní debata o „kvalitně“ úklidu na koleji Švehlova. KR ví, že tato služba je dlouhodobým problémem a slabým místem na Švehlově koleji, a proto se KR usnesla, že se zasadí o zlepšení kvality úklidu, a to razantním způsobem. J. Kukla oznámil, že bude záležitost komunikovat i na vyšších místech. Hlavní příčinou nového přístupu KR byla neuklizená krev na WC v průběhu 6-7 dní (z toho 4 dny byly Velikonoční svátky). Tyto služby jsou nepřijatelné a poškozují jak ubytované, tak KAM, jakožto poskytovatele služeb.

4) Využití dvora

   L. Krunčík a B. Kulichová představili návrh na využití travnatého prostoru ve dvoře, kam v tuto chvíli nemají přístup studenti a kde je parkoviště. Rádi by zde vytvořili místo pro studenty, kde by mohli například grilovat, nebo mít komunitní zahradu,... aniž by musely opouštět kolej. Navrhovali vstup na kolejenku, jako v případě klavírní místnosti. J. Kukla odpověděl, že si nemyslí, že vedení bude chtít zpřístupňovat tuto část koleje. Dále si myslí, že by se mohlo stát, že bude rušen noční klid (jsou poměrně běžné stížnosti z okolní bytů). Dále by se mohlo stát, že by v důsledku například opilosti, mohly být poškozeny auta, která tam v tuto chvíli parkují. Nicméně J. Kukla navrhl, že pokud chtějí ostatní členové KR projektu pomoci a podpořit ho, že jim nebude bránit.
D. Škrabal a M. Kristen budou za KR jednat společně s L. Krunčíkem a B. Kulichovou s vedením koleje o možnostech realizace tohoto projektu.

5) Bezdomovec v prostorách koleje

   KR reagovala na příspěvek z FB Švehlovka, ve kterém bylo oznámení o vniknutí bezdomovce na kolej a o jeho snaze vstupovat do otevřených pokojů. Dále debatovala o možném zavedení dalších bezpečnostních prvků, jakým je třeba turniket a jeho případných výhodách / nevýhodách oproti mo-mentálnímu využívání otevírání dveří na kartu ISIC. V tomto ohledu se členové KR neshodli na konkrétním nejvhodnějším řešení a nechávají otázku otevřenou pro další jednání. Ředitelství KAM se vyjádřilo, že podpoří jakoukoliv stavební úpravu, nebo přidání bezpečnostních prvků, které zvýší zabezpečení kolejí.

6) Různé

a) KR se usnesla o pořízení cedulí do společných kuchyněk, aby upozornila na vyhrazené místo určené k třídění skla.
b) KR řešila pronajímání kapacity koleje třetím osobám (hostel nová část) a s tím spojené nepříjemnos-ti, které tímto každoročně vznikají pro ubytované v koleji Švehlově. KR se usnesla, že nesouhlasí s pronájmem kapacity koleje třetí osobě z důvodů markantního snížení bezpečnosti na koleji (a zvý-šeného počtu krádeží). KR se usnesla, že se pokusí prosadit zrušení letního ubytování provozované třetí osobou. KR navrhuje pro zvýšení bezpečnosti, aby během využívání divadélka kontrolovala po-věřená osoba divadelního seskupení vchod do prostor vnitrobloku, kde se nachází vchod do divadélka.


Zapsal D. Škrabal