Kalendář událostí

Kontakt:
Kolej Švehlova
Slavíkova 22,
Praha 3, 130 00
+420 222726007 (vrátnice)
+420 222727115 (ubytování)
+420 222727384

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Odkaz na mapy.cz

Další záložka

Webové aplikace UK

(podávání ubyt. stipendií)

 

Koleje a menzy UK

(vše o kolejích)

 

Historie plateb

(aplikace s infem o platbách koleji)

 

KOLEJNÍ RADA

Kolejní rada je skupina lidí, kteří byli oficiálně zvoleni ubytovanými, aby zastávali tuto funkci. Kolejní rada je prostředníkem v komunikaci mezi ubytovanými a vedením koleje. Též se snaží přispět ke zlepšení chodu koleje a zabývá se stížnostmi a návrhy ubytovaných. Kolejní rada řeší také rezervace pokojů a další administrativní činnosti. Každý kandidát na člena kolejní rady musí splňovat podmínky kandidatury dle VOLEBNÍHO ŘÁDU PRO VOLBU ČLENŮ KOLEJNÍCH RAD vysokoškolských kolejí Univerzity Karlovy v Praze (k nalezní zde). V uvedeném dokumentu lze nalézt podrobnosti o platnosti mandátu či za jakých podmínek vyprší. Kolejní rada si zpravidla na první společné schůzce určí svého předsedu a místopředsedu v tajném hlasování. Jednání Kolejních rad upravuje Jednací řád kolejních rad vysokoškolských kolejí Karlovy Univerzity v Praze (k nalezení zde).

Následující text je převzat z Organizačního řádu KAM:

Část V.
Studentská samospráva
Čl. 17
Kolejní rady

  1. Kolejní rada je zřizována v jednotlivých kolejích a jedná s příslušným vedoucím koleje, popřípadě s pověřeným zaměstnancem (dále jen vedoucí koleje), ve věcech uvedených v čl. 8 Řádu služeb.
  2. Kolejní rada nebo její předseda mohou v záležitostech koleje podávat návrhy, podněty nebo stížnosti vedoucímu koleje, který je povinen na ně bez průtahů odpovědět a v případě potřeby zjednat nápravu.
  3. Kolejní rada je povinna se zabývat podněty studentů ubytovaných v koleji a přiměřeným způsobem na ně odpovídat.
  4. Kolejní rada projednává návrh vedoucího koleje, resp. správci celku, odstoupit od smlouvy o ubytování v případě hrubého porušení dobrých mravů či smluvních povinností ubytovaným, s výjimkou odstoupení v případě neplacení úhrad za ubytování.
  5. Kolejní rada dále:
   1. předkládá vedoucímu koleje návrh na zaslání výstrahy ubytovanému z důvodu porušování dobrých mravů či smluvních povinností ubytovaným; v případě, že vedoucí koleje do 30 dnů nevyrozumí Kolejní radu o způsobu vyřízení návrhu na zaslání výstrahy, předá kolejní rada návrh k vyřízení vedoucímu příslušného útvaru ředitelství KaM,
   2. předkládá řediteli návrh na odstoupení od smlouvy od ubytování v případě hrubého porušení dobrých mravů či smluvsních povinností ubytovaným,
   3. vyjadřuje se k závažným rozhodnutím, které se týkají příslušné koleje,
   4. vyjadřuje se ke kvalitativnímu výběru zařízení pokojů a společných prostor koleje,
   5. vyjadřuje se ke škodám, které způsobili ubytovaní.
  6. Kolejní rada v součinnosti s vedoucím koleje může vykonávat:
   1. kontrolu ůklidu společných prostor,
   2. kontrolu vyřizování průběhu oprav zapsaných v knize oprav,
   3. dodržování nočního klidu v koleji.
  7. K záměru konat kulturní a společenské akce ubytovaných v prostorách koleje se vyjadřuje kolejní rada. V případě kladného vyjádření kolejní rady může vedoucí koleje konání takové akce povolit.
  8. Jestliže Kolejní rada nezaujme stanovisko k otázce, ke které se vyjadřuje, ve lhůtě 10 dnů ode dne jejího předložení, má se za to, že se vyjádřila; to platí přiměřeně i pro schvalovací působnost dle odst. 7.

Následující text je převzat z Řádu pro poskytování ubytovacích a stravovacích služeb Univerzity Karlovy v Praze:

Část II.
Čl. 8
Kolejní rada

 1. Kolejní rada je samosprávným orgánem studentů ubytovaných v určité koleji nebo kolejích.
 2. Členy kolejní rady jsou osoby zvolené na příslušné koleji nebo kolejích; podrobnosti stanoví volební řád pro volbu členů kolejních rad. Kolejní rada volí ze svých členů předsedu popřípadě místopředsedu kolejní rady.
 3. Kolejní rada
  1. vyjadřuje se k záležitostem týkajících se příslušné koleje nebo koleji, o kterých tak stanoví organizační řád,
  2. v mezích stanovených v organizačním řádu nebo v zásadách ubytování provádí rezervace ubytování na dané koleji,
  3. vyjadřuje se k návrhu podrobností k ubytovacímu řádu platných pro danou kolej nebo dané koleje předloženému ředitelem,
  4. vyjadřuje se k záležitostem, které ji předloží vedoucí koleje, grémium anebo o kterých tak stanová organizační řád,
  5. deleguje své zástupce do komisí, stanoví-li tak organizační řád,
  6. vykonává působnost ve věcech kontroly poskytování ubytovacích služeb a řešení stížností stanovenou organizačním řádem,
  7. předkládá podněty vedoucímu koleje nebo grémiu.
 4. Funkční období členů kolejní rady a důvody zániku členství v kolejní radě jsou stanoveny ve volebním řádu pro volbu členů kolejních rad.
 5. Podrobnosti o jednání kolejní rady, včetně možnosti jednání per rollam, upravuje jednací řád kolejní rady. Postup v případě nečinnosti kolejní rady upravuje organizační řád. Administrativní potřeby kolejní rady zajišťují KaM. Zápisy z jednání kolejní rady se zveřejňují prostřednictvím sítě Internet a na úřední desce KaM.