Kalendář událostí

Kontakt:
Kolej Švehlova
Slavíkova 22,
Praha 3, 130 00
+420 222726007 (vrátnice)
+420 222727115 (ubytování)
+420 222727384

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Odkaz na mapy.cz

Další záložka

Webové aplikace UK

(podávání ubyt. stipendií)

 

Koleje a menzy UK

(vše o kolejích)

 

Historie plateb

(aplikace s infem o platbách koleji)

 

Info o síti

Zde naleznete základní informace o tom, jakým způsobem na koleji fungujeme. Pochopte prosím, že naše možnosti nejsou neomezené. Síť (jako internet) spravuje rektorát, nikoli kolej. Snažíme se vyjít s tím, co máme, zčásti i díky vlastnímu vybavení.

Registrace

Registrace počítače do sítě probíhá přes centrální web rektorátu. Po připojení počítače do sítě a zapnutí libovolné webové adresy dojde k přesměrování na stránky registrace. K úspěšné registraci je nutné znát vaše ISIC číslo a heslo pro styk s UK ( tj. např heslo do SISu). Po zadání údajů bude MAC adresa vaší síťové karty zaregistrována, je však nutné restartovat počítač. (někdy stačí jen vytáhnout kabel od internetu, případně se odhlásit a přihlásit)

Pro studenty, kteří nejsou z Karlovy Univerzity je postup poněkud složítější. Je nutné si vyzvednout průkaz externího uživatele sítě v některém z výdejních center UK. Seznam výdejních center najdete na adrese: http://www.cuni.cz/UK-1445.html a s danými údaji se poté zaregistrovat.

Provoz

Každý počítač dostane věřejnou IP adresu. Ačkoliv jsou IP adresy veřejné, nelze počítače provozovat jako servery a to ze dvou důvodů. Vaše IP adresa se s každým připojením může měnit - je přidělována automaticky (a často se mění) a dále není z venkovní sítě povolený přístup na většinu portů. Jedinými přístupnými porty z venku jsou porty 22 a port 2008. Do budoucna se počítá s otevřením více portů (ale určitě ne porty jako 80, 21, 25 apod.). Připojit byste se tak měli kamkoliv, navázané spojení z vnitřní sítě je pak průchozí. Např. hru tedy sami pro internet nezaložíte, ale připojit byste se měli kamkoliv.

Emaily

Další důležitou změnou je změna SMTP serveru. Jako odchozí server pro poštu v této síti je nutné použít server smtp.koleje.cuni.cz. Tento server ale bohužel nelze používat z vnější sítě, nevyhnete se tak přepínání odchozích serverů ve vašich emailových klientech.

To znamená, že jestli používáte nějakého emailového klienta (napr. Mozilla Thunderbird, Outlook anebo něco podobného), potřebujete si v něm nastavit další server na posílání pošty (SMTP server) smtp.koleje.cuni.cz a používat ho na posílání emailou z kolejní sítě. Mimo něj však musíte používat SMTP server vašeho poskytovatele emailových služeb (tedy např. smtp.seznam.cz). Klienta je třeba nastavit následovně:

  • smtp server: smtp.koleje.cuni.cz
  • port: 25
  • zabezpečení: TLS
  • přihlašovat se jménem a heslem: Ne

Jestliže váš poskytovatel mailových služeb poskytuje možnost posílat maily přes SSL, můžete posílat maily přes jeho server (např. smtp.gmail.com, port 465, použít SSL).

Služby

 Na kolejním serveru jsou momentálně provozovány tyto služby:

  • Tyto stránky
  • DC++ HUB - připojujte se na adrese svehlovka.koleje.cuni.cz. Stejně jako vše ostatní je tento HUB přístupný jen z vnitřní sítě. Více informací i s návodem najdete >>>DODELAT<<<.
  • FTP server - slouží k poskytnutí nashromážděných studijních materiálů. Připojujte se na adrese ftp://svehlovka.koleje.cuni.cz, uživatel anonymous, heslem může být cokoliv. Samozřejmostí je zákaz jakýchkoliv her / seriálů / programů / filmů apod. K těmto účelům slouží výhradně DC++, kde za sdílená data nesete zodpovědnost vy.
  • Streamování TV - Návod najdete zde.

Pravidla užívání internetu (dle KaM)

- Každý uživatel musí být registrován a musí být známa jeho identita  Účet musí být striktně osobní. Uživatel je povinen volit bezpečné přístupové heslo a udržovat ho v tajnosti. Pokud uživatel umožní zneužití své identity, je zodpovědný za způsobené škody. Pokud uživatel zjistí zneužití svého nebo jiného účtu, musí tuto skutečnost neprodleně oznámit správci stroje nebo domény.

- Výpočetní technika, která je majetkem univerzity, a síť UK mohou být používány jen pro aktivity schválené nebo související s fakultou (výuka, projekty, samostatné práce, osobní korespondence apod.). Je zakázáno zneužívat počítačové sítě k šíření komerční, politické, náboženské nebo nacionální propagandy.

- Pro používání elektronické pošty platí stejná etika jako pro používání klasické pošty. Odesilatel se nesmí vydávat za jinou osobu (platí i pro vyplňování WWW formulářů), nesmí obtěžovat svou korespondencí ostatní uživatele.

- Na výpočetní technice zapojené do sítě UK je zakázáno šíření, instalace nebo používání takového softwaru a dat, k jejichž šíření, instalaci nebo používání nemá uživatel oprávnění (šířením je přitom míněno i šíření pasivní - tj. např. umístění na anonymní FTP či WWW server). Bez povolení je rovněž zakázáno kopírovat a distribuovat části operačních systémů a instalovaného softwaru, které nejsou volně šiřitelné.

- Jsou zakázány pokusy o získání neoprávněného přístupu k programům, informacím, privilegovaným stavům, periferiím a datům jiných uživatelů nebo zprostředkování či umožnění takového přístupu. Nastane-li takový přístup nebo stav neúmyslně, je uživatel povinen informovat správce stroje nebo sítě a v případě jeho nedostupnosti tento stav ukončit.

- Uživatel nesmí vědomě přetěžovat sítě (např. zasíláním hromadných či řetězových dopisů), při vyhledávání informací je povinen používat nejbližší zdroj požadované informace. Nesmí měnit konfiguraci zařízení sítě a manipulovat se zařízeními, která nejsou určena k veřejnému používání. Uživatel je povinen dodržovat pravidla zacházení s konkrétním technickým vybavením.

- Uživatel nesmí šířit informace, které jsou v rozporu se zákonem nebo které by mohly poškodit dobré jméno Univerzity Karlovy. To se týká i náplně WWW stránek a přímých odkazů z těchto stránek.

- Uživatel je povinen dodržovat i specifická pravidla těch sítí, do kterých vstupuje (a to jak v rámci UK, tak i mimo ni) a zákony (např. autorské a exportní) příslušných zemí.

- Provoz sítí je monitorován za účelem optimalizace jejich fungování, zjišťování a předcházení abnormálním stavům a pokusům o neoprávněný přístup. Uživatel souhlasí s tím, že jeho činnost v síti a data, která generuje, mohou být monitorovány. Takto získané informace však mají důvěrný charakter. Správce sítě ani UK nenesou žádnou právní odpovědnost za případné nedoručení, opoždění či jiné defekty v přenosu informací.

- Při vážném porušení pravidel může dojít k odpojení od sítě na dobu až jednoho týdne. Vážným porušením se myslí zejména sdílení obsahu chráněného autorským zákonem, přetěžování sítě, pokusy o získání neautorizovaného přístupu do cizích sítí, šíření spamu, šíření počítačových virů apod. Odpojením má uživatel získat čas k odstranění problému který vedl k jeho odpojení.

Aleš Houdek

Ústav výpočetní techniky