Kalendář událostí

Kontakt:
Kolej Švehlova
Slavíkova 22,
Praha 3, 130 00
+420 222726007 (vrátnice)
+420 222727115 (ubytování)
+420 222727384

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Odkaz na mapy.cz

Další záložka

Webové aplikace UK

(podávání ubyt. stipendií)

 

Koleje a menzy UK

(vše o kolejích)

 

Historie plateb

(aplikace s infem o platbách koleji)

 

Internet

Internet na koleji Švehlova spravuje na dálku KaM. Buďte proto shovívaví v případě výpadku či problémů s připojením. Správce sítě na koleji má jen omezené možnosti, jak případné problémy řešit. V menu napravo můžete zjistit, zda  je internet (a televize) online. Pokud se lze z prohlížeče dostat na adresu "svehlovka", znamená to, že intranetová síť funguje, ale není dostupné připojení k internetu (někde na úrovni KaM). Pokud se nedostanete na tento web, znamená to odstávku či výpadek na straně KaM, či potřebu resetovat switche (to je již v kompetenci správce sítě koleje Švehlova).

 

Pravidla užívání internetu (dle KaM)

- Každý uživatel musí být registrován a musí být známa jeho identita  Účet musí být striktně osobní. Uživatel je povinen volit bezpečné přístupové heslo a udržovat ho v tajnosti. Pokud uživatel umožní zneužití své identity, je zodpovědný za způsobené škody. Pokud uživatel zjistí zneužití svého nebo jiného účtu, musí tuto skutečnost neprodleně oznámit správci stroje nebo domény.

- Výpočetní technika, která je majetkem univerzity, a síť UK mohou být používány jen pro aktivity schválené nebo související s fakultou (výuka, projekty, samostatné práce, osobní korespondence apod.). Je zakázáno zneužívat počítačové sítě k šíření komerční, politické, náboženské nebo nacionální propagandy.

- Pro používání elektronické pošty platí stejná etika jako pro používání klasické pošty. Odesilatel se nesmí vydávat za jinou osobu (platí i pro vyplňování WWW formulářů), nesmí obtěžovat svou korespondencí ostatní uživatele.

- Na výpočetní technice zapojené do sítě UK je zakázáno šíření, instalace nebo používání takového softwaru a dat, k jejichž šíření, instalaci nebo používání nemá uživatel oprávnění (šířením je přitom míněno i šíření pasivní - tj. např. umístění na anonymní FTP či WWW server). Bez povolení je rovněž zakázáno kopírovat a distribuovat části operačních systémů a instalovaného softwaru, které nejsou volně šiřitelné.

- Jsou zakázány pokusy o získání neoprávněného přístupu k programům, informacím, privilegovaným stavům, periferiím a datům jiných uživatelů nebo zprostředkování či umožnění takového přístupu. Nastane-li takový přístup nebo stav neúmyslně, je uživatel povinen informovat správce stroje nebo sítě a v případě jeho nedostupnosti tento stav ukončit.

- Uživatel nesmí vědomě přetěžovat sítě (např. zasíláním hromadných či řetězových dopisů), při vyhledávání informací je povinen používat nejbližší zdroj požadované informace. Nesmí měnit konfiguraci zařízení sítě a manipulovat se zařízeními, která nejsou určena k veřejnému používání. Uživatel je povinen dodržovat pravidla zacházení s konkrétním technickým vybavením.

- Uživatel nesmí šířit informace, které jsou v rozporu se zákonem nebo které by mohly poškodit dobré jméno Univerzity Karlovy. To se týká i náplně WWW stránek a přímých odkazů z těchto stránek.

- Uživatel je povinen dodržovat i specifická pravidla těch sítí, do kterých vstupuje (a to jak v rámci UK, tak i mimo ni) a zákony (např. autorské a exportní) příslušných zemí.

- Provoz sítí je monitorován za účelem optimalizace jejich fungování, zjišťování a předcházení abnormálním stavům a pokusům o neoprávněný přístup. Uživatel souhlasí s tím, že jeho činnost v síti a data, která generuje, mohou být monitorovány. Takto získané informace však mají důvěrný charakter. Správce sítě ani UK nenesou žádnou právní odpovědnost za případné nedoručení, opoždění či jiné defekty v přenosu informací.

- Při vážném porušení pravidel může dojít k odpojení od sítě na dobu až jednoho týdne. Vážným porušením se myslí zejména sdílení obsahu chráněného autorským zákonem, přetěžování sítě, pokusy o získání neautorizovaného přístupu do cizích sítí, šíření spamu, šíření počítačových virů apod. Odpojením má uživatel získat čas k odstranění problému který vedl k jeho odpojení.

 

Aleš Houdek

Ústav výpočetní techniky